Tag Archives: nguoi viet quoc gia

Tham luận của ông Nguyễn Phương Hùng, KBCHN.net


Tham luận của ông Nguyễn Phương Hùng, KBCHN.net, tại Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai

Video | Posted on by | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?