Con hỏi Bố: Bố ơi!
Phân chia giai cấp là
Như thế nào hả Bố
Lấy nhà mình làm ví dụ,

Bố kiếm tiền thì bố
Là giai cấp “tư bản”,
Mẹ lãnh đạo ngân sách,
Thì Mẹ là “chính quyền“,

Còn con là “nhân dân“,
Em con là “tương lai“,
Cô giúp việc nhà mình
Là giai cấp “lao động”.

Tối hôm đó, bé ỉa đùn,
Cậu tìm mẹ thì mẹ
Đang ngủ say như chết,
Sang phòng cô giúp việc

Thì thấy bố nằm trên,
Sáng hôm sau, bố hỏi
Hôm qua bố giải thích
Như thế con hiểu không?

Con trả lời dễ mà,
Giai cấp “tư bản” thì
Đè đầu và cưỡi cổ
Giai cấp bị “lao động“,

Trong khi đó “chính quyền
Ngủ say nên không biết
Tương lai” thì bị ngập
Trong cứt còn “nhân dân
Thì bất lực hoàn toàn.