Hai vợ chồng nhà nọ
Đã có 3 người con
Đọc báo và tìm thấy
Một thông tin thú vị

“Nếu cặp vợ chồng nào
Có từ 4 người con
Sẽ được cấp căn hộ”
Bà vợ rất phấn khởi

Bà khẽ bàn với chồng
Hồi anh đi bộ đội
Anh có một đứa con
Với cô người địa phương

Bây giờ anh đến đó
Đón nó đưa về đây
Cho đủ 4 đứa con
Mình sẽ đủ tiêu chuẩn

Ông chồng nghe có lý
Liền vội vàng lên đường
Trở về chiến khu xưa
Gặp lại người yêu cũ

Một tuần sau chồng về
Dắt theo một đứa con
Hớn hở khoe với vợ
Mình đủ tiêu chuẩn rồi

Thấy vợ vẫn không vui
Mặt lại buồn ủ rụ
Lại gần ông gặng hỏi
Các con đâu rồi bà

Vợ rầu rĩ trả lời
Ông đi được vài hôm
Bố chúng nó đến đón
Đưa chúng đi hết rồi .

27/6/2015, NGUYỄN HẠNH