Một anh chồng ra vẻ
Ta đây không sợ vợ
Hùng hồn anh tuyên bố
Với bạn bè anh rằng

Nếu vợ tôi mà hư
Tôi đánh cho gãy răng
Chứ ngồi đấy mà sợ
Bạn bè rất thán phục

Giờ xin hỏi ông rằng
Hàm răng của vợ ông
Là thật hay là giả ?
Thật 100%

Thế còn răng của ông ?
100% giả
Có cái nào thật đâu

29/6/2015, NGUYỄN HẠNH