HÔN

Hôn người nào đó gọi là HÔN NHÂN
Hôn con vật nào đó gọi là HÔN THÚ
Hôn vợ gọi là HÔN THÊ
Hôn chồng gọi là HÔN PHU
Mơ hôn được người nào đó gọi là HÔN ƯỚC
Mới Hôn xong gọi là TÂN HÔN
Hôn 2 cái một lượt gọi là SONG HÔN
Đang Hôn nữa chừng bị xô ra gọi là LY HÔN
Hôn trộm được ai đó gọi là THÀNH HÔN
Đang Hôn bị dính mép gọi là ĐÍNH HÔN
Vừa Hôn vừa quỳ gọi là HÔN LỄ
Mê một người nào đó và Hôn gọi là HÔN MÊ
Hôn cây rong tảo biển gọi là TẢO HÔN
Hôn bọn nghiện hút hít gọi là HÔN HÍT
Hôn 7 người một lúc gọi là THẤT HÔN
Vua Hôn hoàng hậu gọi là HOÀNG HÔN
Hôn trong nhà vệ sinh goi là CẦU HÔN
Vừa Hôn vừa móc gọi là HÓC MÔN