Ở chế độ năm xưa,
Hay bắt lính kiểm tra
Có một chú Tàu Ba
Sáng sớm ra đi làm

Quên mang theo căn cước
Ông cảnh sát bèn hỏi
Cái cạc xanh anh đâu?
Ngộ không có “cặc” xanh

Chỉ mang theo “cặc” Lõ (Đ)
Ông cảnh sát không chịu
Bắt ngộ về cái Lồn (Đ)
Vào bên trong ngộ thấy

Cái Lồn (Đ) này nho nhỏ
Sao mà lại lắm Lông (Đ)
Người lâu (Đ) mà Lông (Đ) thế
Ngô mắc cần li (Đ) tụ (tiểu)

Ngộ ra phía lằng (Đ) sau
Người sao mà Lông (Đ) thế
Làn (Đ) ông thì Lứng (Đ) trước
Mà Làn (Đ) bà Lứng (Đ) sau

Mọi người lang (Đ) đụ (tiểu) bậy
Bắn ra ngoài tùm lùm
Ngộ bèn kiếm Nguyễn Hạnh
Lể (Đ) báo cáo tình hình.