Nhà báo/nhà hoạt động Nguyễn Phương Hùng chia xẻ kinh nghiệm riêng về ngày 30/4/1975