Ai dấu đầu, ai lòi đuôi. Cứ lộng tùng xèo, không biết tin ai bây giờ?