Xin vui lòng bấm vào thumnails xem hình lớn. Nếu vẫn không đọc được (vì chữ quá  nhỏ) xin xem thêm bên dưới. Cám ơn 

http://kbchn.com/2011/12/21/d%E1%BB%99c-gi%E1%BA%A3-vi%E1%BB%87t-weekly-ch%E1%BB%8Dn-nhan-v%E1%BA%ADt-trong-nam-2011/