Ai ra Bình Định mà coi
Con gái Bình Định vác roi…quýnh chồng
Cho chừa mèo mả gà đồng
Tau đá một phát lòi tròng nghe con!
Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted

 Image

Posted Image

Posted Image