KBCHN: Anh chàng Trung Cộng đúng là dân hiếu chiến. Đến toán biểu diễn thể dục cũng cho múa súng.