KBCHN: Chấm dứt câu hỏi 8 giờ tối thứ Ba 8/11/2011