KBCHN: Một nén hương tưởng niệm cho những người đã khuất tử sĩ 2 miền Nam Bắc, ai cũng chết vì lý tưởng cuả mình hay vì hoàn cảnh cảnh phải cầm súng. Những hệ quả sau ngày 30/4/1975. Nhưng từ năm 1997 sau khi có bang giao thì thành phần HO và thuyền nhân lại là những thành phần trở về VN sớm nhất và nhiều nhất. Oán thù nên cởi không nên thắt, nên thực tế nhìn vào sự thật. Xây dựng đất nước quan trọng hơn chủ nghiã cá nhân. 

Úc Châu, 5-11-2011