Đài truyền hình SET (free-to-air) cơ quan ngoại vi của SBTN làm truyền thông một chiều đáng lẽ nên phỏng vấn cả 2 phiá