Etcetera mời nói chuyện

Nguyễn Phương Hùng yêu cầu luật sư Nguyễn Xuân Nghiã cung cấp hồ sơ và danh sách cử tri

Nguyễn Phương Hùng yêu cầu THSV cung cấp danh sách hội đoàn và số tiền nhận trợ cấp từ tiền lời Hội Chợ Tết