Kính mời quý vị xem phần video đoạn Tu Chính Hiến Chương. Xin chú ý thái độ của các Chủ Tọa Đoàn ngồi điều hành buổi họp và đánh giá xem họ có làm đúng nhiêm vụ của Chủ Tọa Đoàn hay không. Xin chú ý đến thái độ của ông Nguyễn V. Tánh, Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu xem có đúng tư cách của một người lãnh đạo hay không.

Và đây là phát biểu sống sượng nhất của một Đại Biểu về tham dự Đại Hội tỏ ý sẵn sàng vi Hiến để đạt mục đích không cho đem bản Hiến Chương ra thảo luận trước Đại Hội theo Nghị Trình đã định:
Trích:

“Hôm đó Ý Kiến ca chúng tôi có th nói là “phn đi thng thng và cương quyết nht ” v quyết đnh KHÔNG NÊN mang d tho TCHC2011 ra tho lun …”
và:
(“thà ĐH sai và bị phê bình, chỉ trích HƠN là vì sợ mất mặt , sợ chỉ trích mà chấp nhận cho bàn thảo hay VOTE bản TCHC2011 này, mà kết quả có thể đoán được là “PASS” vì những người đồng thuận với bản TCHC2011 này có đa số phiếu (quá bán theo bản HC 2006 mục #35)”
Và những người ngồi trên bàn Chủ Tọa Đoàn: ông Nguyễn văn Tánh, CT HĐĐB, Võ Đình Hữu, CT HĐGS, Lê văn Tươi, CT CD Florida đã thực hiện y như lời viết trong thư. Họ Thay phiên nhau quyết định KHÔNG NÊN mang dự thảo TCHC2011 ra thảo luận” !!!
Hết trích
Xin quý vị chịu khó xem qua các đoạn video dưới đây.
Trân trọng,
Nguyễn Kinh Luân
CT/CĐNVQG Hạt Tarrant
” Có trung hiếu nên ðứng trong trời ðất” NCT
———- Forwarded message ———-
From: DUONG VINH <duongdv@sbcglobal.net>
Date: 2011/10/25
Subject: Re: Kính gỏi Ông Anh , ông Vĩnh: Kính Gởi Ông Châu Ngọc An – Re: [CDNVQGHK_CDTV] Y Kien ong Chau Ngoc An CDTTFL
To: CDNVQGHK_CDTV@yahoogroups.com