KBCHN: Xem 2 màn ảo thuật sau khi đọc những bài viết “căng” và “thẳng” 

http://www.youtube.com/watch?v=0OuJCh9dZGw&feature=related