Video – Trận hải chiến Hoàng Sa

http://youtu.be/j8pyXV6EW88